Urbanism

ART. 19

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul -orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:

a)    cererea-tip (formularul-model F.l «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1.    elementele de identificare a solicitantului;

2.    elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3.    elementele care definesc scopul solicitării;

b)    planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1.    pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

2.    pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.


ART. 20

Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism, în copie;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

d)    avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

e)    studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;

c)    documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.


Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 iul. 2016, 02:13
Ċ
Svsu Brusturoasa,
1 apr. 2019, 02:21
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 mar. 2019, 04:59
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 oct. 2016, 01:25
Ċ
Svsu Brusturoasa,
5 feb. 2019, 00:34
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 feb. 2017, 01:23
Ċ
Svsu Brusturoasa,
4 feb. 2019, 23:05
Ċ
Svsu Brusturoasa,
11 mar. 2015, 02:42
Ċ
Svsu Brusturoasa,
4 iun. 2013, 01:52
Ċ
Svsu Brusturoasa,
24 mai 2013, 00:25
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 iul. 2016, 02:14
Ċ
Svsu Brusturoasa,
15 mai 2014, 22:52
Ċ
Svsu Brusturoasa,
3 iul. 2013, 22:37
Ċ
Svsu Brusturoasa,
1 apr. 2019, 02:21
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 mar. 2019, 04:59
Ċ
Svsu Brusturoasa,
1 feb. 2016, 00:30
Ċ
Svsu Brusturoasa,
6 feb. 2017, 01:23
Ċ
Svsu Brusturoasa,
15 apr. 2013, 04:37
Ċ
Svsu Brusturoasa,
4 feb. 2019, 23:05
Ċ
Svsu Brusturoasa,
3 apr. 2013, 03:50
Ċ
Svsu Brusturoasa,
15 apr. 2013, 04:38
Ċ
Svsu Brusturoasa,
2 apr. 2012, 04:26
Ċ
Svsu Brusturoasa,
11 feb. 2019, 01:16
Ċ
Svsu Brusturoasa,
28 mai 2019, 04:50
Comments