Calendar local‎ > ‎Stiri, Anunturi‎ > ‎

Anunt concurs contabil 26.06.2017

postat 25 mai 2017, 00:45 de Svsu Brusturoasa

 

ANUNȚ

 

 În conformitate cu prevederile art. 58 alin (2) lit. ” b ”, alin. (3) și (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

HCL nr. 33/30.07.2013 cu privire la aprobarea Organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Avizul ANFP cu nr. 26662/2013.

              Comuna Brusturoasa,  judetul Bacău,  organizează concurs  pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a  funcției  publice de execuţie de

             CONSILIER, clasa  l, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, evidenta veniturilor și cheltuielilor, gestiune, încasari buget

 Probele stabilite pentru concurs sunt urmatoarele:

 - selectia dosarelor de înscriere

- proba scrisa

- interviu

 Condiții de desfășurare ale concursului :

 -         dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III – a și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

-         proba scrisa  -  26 iunie  2017 ora 10,00

-         interviul - 28 iunie 2017 ora 11,00 

 Condiţii generale de ocupare a postului :

             -  Consilier, clasa  l, gradul profesional superior

-  studii universitare de licențã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licențã în   domeniul, economic 

-  minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice, 

- cunostinte operare PC nivel mediu

  BIBLIOGRAFIA

 

1.      Legea 188/1999 -  privind statutul funcționarilor publici

2.      Legea 7/2004 – privind codul de conduită al funcționarului public

3.      Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale 

4.   Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale 

5.   O.G.R nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv 

6. Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 522/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ;

7.   Legea 82/1991- legea contabilităţii -  ;

8.   Legea 500/ 2002 - privind finanţele publice ;

9. Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 1.792/2002 - pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale  ;

10.Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ;

11. O.U.G. 54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 

12.  Legea 98/2016 - privind   achiziţiile publice,

13. Legea  227/2015 - privind Codul fiscal  ,Titlul IX "Impozite şi taxe locale şi  Titlul IX<2 "Contribuţii sociale obligatorii"

14. O.G. nr.81/2003-privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice- M.O.624/2003;

15. O.G.nr.92/2003-privind Codul de procedură fiscală-Titlul VIII- "Colectarea creantelor fiscale"-  

 Notă:la toate actele normative de mai sus vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data concursului. Asfel, candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,modificările şi completările ulterioare ale acestora.

  PRIMAR

Valeriu ATUDOREI

 

Ċ
Svsu Brusturoasa,
25 mai 2017, 00:53
Comments